2017 Edinburgh International Book Festival - Edinburgh International Book Festival - Press Gallery

Edinburgh International Book Festival

Press Gallery

Daniel Hahn, Kari Dickson & Misha Hoekstra at Edinburgh International Book Festival

Daniel Hahn, Kari Dickson & Misha Hoekstra at Edinburgh International Book Festival

© Alan McCredie, Edinburgh International Book Festival